VEELVOORKOMENDE VRAGEN

Wat is een 'curator' ?

Een curator wordt aangesteld in geval van faillissement van een onderneming. De taak van de curator bestaat in het te gelde maken van het vermogen van de gefailleerde, waarna de opbrengst volgens strikte regels wordt verdeeld onder de schuldeisers van de gefailleerde.

Wat is een 'bemiddelaar'?

De bemiddelaar is een onpartijdige en neutrale persoon. Hij komt tussen in een geschil als onafhankelijke derde. Hij is speciaal opgeleid om de dialoog tussen partijen terug op gang te brengen. Hiervoor zal hij actief luisteren en respectvolle communicatie bevorderen.

Wat wordt er bedoeld met 'bemiddeling'?

Bemiddeling is een vrijwillig en vertrouwelijk proces voor het behandelen en oplossen van conflicten. Partijen doen hiervoor beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige derde, de bemiddelaar. Zijn taak bestaat erin de partijen te helpen om zelf, tot een oplossing van hun geschil te komen, met oog voor het belang van alle betrokkenen.

Wat is een 'adviseur Familiebedrijven'?

Een adviseur Familiebedrijven heeft een specifieke opleiding genoten in het adviseren van familiebedrijven vanuit de eigenheid van dergelijke bedrijven,  en op een geïntegreerde en multidisciplinaire wijze (eigendom, governance, financiering,…). Hij houdt hierbij rekening met de cruciale familiale relaties en dynamieken en heeft oog voor eventuele opvolgings-problematieken, vanuit diverse perspectieven (juridisch, fiscaal, financieel, psychologisch, organisatorisch, enz….).

Wat betekent 'mediation'?

Mediation is een andere term voor ‘bemiddeling’ – zie ook ‘Wat is bemiddeling?’

Wat is 'Oca'?

Zie ook ‘Wat is Ligeca’?