DISCLAIMER

SOLVIMUS

Algemene Disclaimer

www.solvimus.be bevat algemene informatie over Solvimus advocaten & bemiddelaars.

Alle informatie op deze website is uitsluitend voor informatieve doeleinden en dient enkel ter introductie (in de werkwijze) van ons kantoor. Het kan in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Solvimus advocaten & bemiddelaars is dan ook niet aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden ten gevolge van het gebruiken van de informatie op deze website. Voor juridisch advies op maat dien je contact op te nemen met de door jou gekozen advocaat. 

Solvimus advocaten & bemiddelaars is niet verantwoordelijk voor de inhoud op externe websites die je via deze site kunt bereiken.

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Zij gelden voor al de diensten geleverd door de vennoten, advocaten en medewerkers van Solvimus bv of andere personen die met haar samenwerken of waarvoor zij aansprakelijk is. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Zij zijn in alle gevallen van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de cliënt.

De vrijwaringsplicht van Solvimus bv beperkt zich tot het bedrag van de door hen onderschreven professionele verzekeringspolis voor de beroepsaansprakelijkheid. De cliënt aanvaard dat de vergoeding van de schade die hij zou lijden ingeval van eventuele beroepsfout(en) begrensd is tot het door de verzekering uitbetaald bedrag.

Solvimus bv is niet aansprakelijk voor de prestaties geleverd door derden waarop zij een beroep heeft gedaan.

Tenzij anders overeengekomen, worden de prestaties voor de cliënt geleverd tegen het geldend uurtarief. De cliënt verklaart hieromtrent voorafgaandelijk ingelicht te zijn.

Onze tarieven zijn steeds exclusief BTW.

In functie van de geleverde of nog te leveren prestaties, is de bv Solvimus gerechtigd tussentijds te factureren of voorschotten te vragen. Op elk ogenblik kan de cliënt op verzoek een tussentijdse afrekening en/of een detail van de prestaties bekomen.

De facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen. Wordt de ereloonstaat betwist door de cliënt, dan dient hij dit schriftelijk en aangetekend te melden binnen de 8 dagen na de factuurdatum.

Elk dossier wordt na afsluiting gedurende de wettelijke termijn van 5 jaar op risico van de cliënt bewaard waarna het definitief zal worden vernietigd.

Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een interest op van 10% per jaar. De eventueel toegestane kortingen vervallen in geval van niet-betaling.

bv Solvimus is gerechtigd om in geval van laattijdige betaling haar prestaties op te schorten in alle met de cliënt lopende dossiers.

In geval van wanbetaling is de cliënt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, exlusief bijkomende onkosten zoals gerechtskosten.

Beide partijen kunnen de overeenkomst steeds onmiddellijk beëindigen mits schriftelijke kennisgeving en zonder recht op schadevergoeding. Het dossier van de cliënt zal de op eerste verzoek terug bezorgd worden. De geleverde prestaties en kosten worden afgerekend tot aan de terugbezorging van het dossier.

Je kan ons contacteren via de rubriek ‘Afspraak' op deze website of via een andere weg, maar je dient er rekening mee te houden dat dergelijke contactname niet automatisch betekent dat je cliënt bent of zal worden van het kantoor. Wij aanvaarden cliënten enkel na daarover expliciete afspraken te hebben gemaakt en op basis van onze algemene voorwaarden.

Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechtbanken

Door deze website te bezoeken aanvaard je dat de volledige inhoud op deze website, met inbegrip van de wettelijke informatie, beheerst wordt door het Belgisch recht en overeenkomstig het Belgisch recht moet worden geïnterpreteerd. De Belgische rechtbanken zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan.

Privacy-verklaring

Zoals U wellicht reeds heeft gehoord is sinds 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) in werking getreden.Deze Europese verordening legt aan alle vormen van organisaties, bedrijven, kantoren, nieuwe verplichtingen op om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met het oog op de bescherming van persoonsgegevens.

Solvimus neemt de bescherming van uw gegevens zeer ernstig en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Zo maakt Solvimus onder meer gebruik van specifieke software voor de advocatuur en worden uw gegevens uitsluitend op eigen informaticasystemen verwerkt. Wij leveren daarnaast redelijke inspanningen om deze systemen te laten beveiligen door gespecialiseerde externe informatica- en netwerkleveranciers.

De persoonsgegevens die wij opslaan zijn onder meer:

Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, professionele gegevens (beroep, contractuele relaties, …), adresgegevens, gegevens over lidmaatschap, aandeelhouderschap en/of mandaten in Belgische en/of buitenlandse private of publieke rechtspersonen, agentschappen of feitelijke verenigingen, gegevens van uw e-ID, telefoon- en/of GSM-nummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, strafrechtelijk verleden, etc. 

Uw persoonsgegevens worden op zeer secure wijze opgeslagen en worden enkel verwerkt worden in het kader van de opdracht die u aan ons kantoor heeft toevertrouwd. Alle gegevens vallen bovendien onder het beroepsgeheim.

Klik hier om deze tekst te vervangen door de jouwe. Zo maakt Browsbox je verhaal online vertellen mega-makkelijk. Of klik op een foto-zone of titel en vervang die door jouw foto’s en titels. Voeg andere inhoudsblokken toe, of wijzig hun volgorde, door ze te slepen en neer te zetten waar je maar wil.